Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wiedza i pasja

Robimy to, na czym się znamy i co lubimy. 
Wspieramy politykę transportową
i infrastrukturalną 
państwa i samorządów.
Zobacz więcej image/svg+xml

Portfolio

Na jesieni 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowaliśmy raport dotyczący barier efektywności realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Zwróciliśmy uwagę na zbyt późne rozpoczynanie procesu planowania inwestycji powodujące pośpiech w kolejnych jej fazach, zbyt mały nacisk na jakość dokumentacji projektowej oraz brak kompetencji do do odpowiedniego zlecania i odbiorów prac  po stronie niektórych inwestorów – to właśnie są praprzyczyny problemów, które ostatecznie opóźniają realizację procesów inwestycyjnych. Negatywnie oceniliśmy stosowane wówczas rozwiązania – nadmierne przerzucanie ryzyka na wykonawców i podwykonawców inwestycji oraz model „zaprojektuj i zbuduj”, który w przypadku bardziej złożonych inwestycji liniowych tworzy kolejne ryzyka. Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa raport jest „najpełniejszą diagnozą niedoborów obecnie funkcjonującego systemu”.
Analiza jest dostępna na stronach PZPB.

Latem 2016 r. na zlecenie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej przygotowaliśmy kompleksowy raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce bazujący na analizie danych IGKM oraz własnych badaniach ankietowych. Raport uwidocznił dużą różnicę pomiędzy kondycją komunikacji miejskiej w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, gdzie rola transportu publicznego rośnie, i mniejszych, w których sukcesem może być minimalizacja regresu. Obok czynników zewnętrznych ważną przyczyną tego zróżnicowania mogą być wysokie ceny biletów okresowych oraz intensywna polityka prosamochodowa. Dokument wskazuje również, że pomimo zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji wartych ponad 25 miliardów średnia wieku taboru komunikacji miejskiej w skali całego kraju nie zmieniła się znacznie. W ramach przygotowania raportu współpracował z nami dr Bartosz Mazur.
Raport można nabyć w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Jesienią 2016 r. przygotowaliśmy dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kompleksowy raport dotyczący diagnozy stanu polskiego transportu będący punktem wyjścia do aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu. Zwróciliśmy uwagę na konieczność międzygałęziowej koordynacji rozwoju transportu z rozwojem gospodarczym oraz zbudowania odpowiedniego centrum kompetencyjnego w tym zakresie, a także na dużą rolę budowy atrakcyjnej oferty publicznego transportu zbiorowego i zasadność udostępnienia samorządom większego spektrum narzędzi z zakresu niskoemisyjnej polityki transportowej. Pokazaliśmy też narastający problem wąskich gardeł na sieci autostrad, rosnące koszty utrzymania nowoczesnej infrastruktury i wyzwania związane z kosztami wdrażania elektromobilności. W ramach przygotowania ekspertyzy współpracował z nami dr Andrzej Soczówka z Uniwersytetu Śląskiego.

Latem 2016 r. we współpracy z firmą Deloitte przygotowaliśmy na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot analizę dotyczącą możliwości powołania związku metropolitalnego. Zaproponowaliśmy m.in. oparty o doświadczenia niemieckie system finansowania związku polegający na autonomii poszczególnych partnerów w sferze wykonawczej oraz indywidualnym ich rozrachunku w zależności od celów strategicznych zamiast wprowadzania stałej składki. Wskazaliśmy również na ułomności stanu prawnego dotyczące niejasnej definicji komunikacji metropolitalnej oraz ich potencjalnych skutków. W ramach przygotowania ekspertyzy współpracował z nami mec. Piotr Mikiel.
Raport jest dostępny na stronach OMG-G-S.

Wiosną 2016 r. na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przygotowaliśmy w rekordowo krótkim czasie jednego miesiąca Plan zrównoważonej mobilności dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument zwraca uwagę na konieczność koordynacji rozwoju przestrzennego w skali aglomeracji jako wymóg zrównoważonego rozwoju mobilności. Kluczowe są przy tym kwestie stymulowania bliskości miejsc pracy względem miejsc zamieszkania (lokalne centra i rozwój terenów dobrze skomunikowanych) oraz rozwój intensywnej zabudowy wielorodzinnej w miejscach o dobrej dostępności do systemu transportu zbiorowego (np. wzdłuż linii kolejowych). Dokument zwraca dużą uwagę także na kwestię logistyki – zarówno stymulowania jej rozwoju, jak i redukcji negatywnego oddziaływania.
Plan jest dostępny na stronach Urzędu m. st. Warszawy

W ramach badania przeprowadziliśmy ocenę wpływu WPIK na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce. Opracowaliśmy rekomendacje dla usprawnienia procesu inwestycyjnego na kolei w kolejnych latach, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym na lata 2014-2023, a także planowania i przygotowania inwestycji dla kolejnych okresów programowania.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotowaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu polityki spójności na rozwój transportu w latach 2007-2013, poszerzone o wybrane analizy w zakresie wpływu inwestycji transportowych na rozwój gospodarczy. W oparciu o zastosowaną metodę modelowania ekonometrycznego można stwierdzić, że inwestycje transportowe w ramach NSRO 2007-2013 charakteryzowały się bardzo dobrym przełożeniem na rozwój gospodarczy. Na terenach największych miast i aglomeracji inwestycje transportowe odpowiadają nawet za do 30-45% zróżnicowania wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Na terenach wiejskich (zwłaszcza Polski Wschodniej i Zachodniej) inwestycje transportowe tłumaczą od kilku do 40% zmienności tych wskaźników. Zwróciliśmy jednak uwagę, że nie udało się znacząco przełamać spadków liczby użytkowników transportu publicznego oraz niekorzystnego podziału międzygałęziowego, a pomimo wielu korzystnych zmian poziom bezpieczeństwa transportu w Polsce nadal jest bardzo niski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Analizy dotyczące funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej jako części korytarza bazowego TEN-T zostały przez nas przygotowane na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, uczestniczącego w projekcie TENTacle realizowanym w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Analizy wykazały, że udrożnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej może znacząco uatrakcyjnić ofertę przewozową korytarza Bałtyk-Adriatyk, zwiększając dostępność portów morskich od strony lądu. Inwestycje infrastrukturalne powinny jednak zostać poprzedzone dokładnymi analizami popytu w oparciu o model przepływów towarów w sieci transportowej. Kluczowym czynnikiem sukcesu rozumianego jako maksymalizacja oddziaływania społeczno-gospodarczego jest wdrożenie koncepcji uczynienia z terenów nadodrzańskich atrakcyjnej lokalizacji działalności przemysłowo-logistycznej.

Celem projektu było przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi ruchu kolejowego. Wypracowany w ramach projektu dokument, ma stanowić podstawę do stworzenia średniookresowej polityki miast i gmin z obu stron granicy w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługi przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. Projekt realizowaliśmy we współpracy z dr Bartoszem Mazurem.
Informacje medialne:
strona internetowa Jastrzębia-Zdroju
Radio 90
portal Jastrzębie Online

 

Przedmiotem Raportu była analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków finansowych w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) w zakresie komponentów Transport, Energia oraz Telekomunikacja. Głównym celem była diagnoza przyczyn negatywnych trendów, dotyczących udziału polskich partnerów w CEF oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych.

W 2015 r. na zlecenie Banku Światowego przygotowaliśmy kompleksowy opis sieci komunikacyjnej w Europie i Azji Centralnej z uwzględnieniem m.in. cen usług logistycznych oraz cen i częstotliwości kursowania środków transportu publicznego. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci cyfrowej i posłużyły analizom zależności między powiązaniami komunikacyjnymi i gospodarczymi. W ramach projektu współpracował z nami dr Andrzej Soczówka.

W lecie 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowaliśmy kompleksowy program inwestycyjny dla miast subregionalnych wraz z diagnozą, wytycznymi kwalifikowalności wydatków, kryteriami konkursowymi oraz systemem ewaluacji i pomocy technicznej. Opierał się on nie tylko na prostych inwestycjach w komunikację miejską, ale także na inwestycjach komplementarnych. Ze względu na zagrożenia wykazane w diagnozie program promował podmioty, które gwarantowały wysoki poziom utrzymania efektów projektu – np. poprzez niskie ceny biletów oraz wysoki poziom pracy eksploatacyjnej transportu publicznego. Zapewniono również wsparcie dla beneficjentów w postaci bogatego programu szkoleniowego opartego na wiedzy akademickiej oraz na wymianie doświadczeń samorządowców.

W zimie 2015 r. wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich przygotowaliśmy podręcznik organizacji transportu publicznego i szkolnego na obszarach niezurbanizowanych. Przewodnik krok po kroku opisuje działania, jakie jednostka samorządu musi wykonać, aby zakontraktować usługi przewozowe z przewoźnikiem oraz uzyskiwać maksymalne możliwe dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach projektu współpracowali z nami Marcin Gromadzki i mec. Piotr Mikiel.

Celem projektu była ocena ex ante wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poprzez przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości i zasadności zastosowania w ramach V osi priorytetowej POIiŚ instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, poręczeniowym, kapitałowym lub quasi-kapitałowym bądź pomocy zwrotnej. W ramach badania dokonano analizy rynku obejmującej określenie celów i obszarów interwencji oraz zdefiniowanie wstępnego kształtu wsparcia.

Zespół

dr Michał Wolański
Bartosz Jakubowski
Mateusz Pieróg
Wiktor Mrozowski
Paulina Kozłowska
Maciej Pańczak
Denis Wawreczko