Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wiedza i pasja

Robimy to, na czym się znamy i co lubimy. 
Wspieramy politykę transportową
i infrastrukturalną 
państwa i samorządów.
Zobacz więcej image/svg+xml

Portfolio

W ramach badania przeprowadziliśmy ocenę wpływu WPIK na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce. Opracowaliśmy rekomendacje dla usprawnienia procesu inwestycyjnego na kolei w kolejnych latach, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym na lata 2014-2023, a także planowania i przygotowania inwestycji dla kolejnych okresów programowania.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotowaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu polityki spójności na rozwój transportu w latach 2007-2013, poszerzone o wybrane analizy w zakresie wpływu inwestycji transportowych na rozwój gospodarczy. W oparciu o zastosowaną metodę modelowania ekonometrycznego można stwierdzić, że inwestycje transportowe w ramach NSRO 2007-2013 charakteryzowały się bardzo dobrym przełożeniem na rozwój gospodarczy. Na terenach największych miast i aglomeracji inwestycje transportowe odpowiadają nawet za do 30-45% zróżnicowania wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Na terenach wiejskich (zwłaszcza Polski Wschodniej i Zachodniej) inwestycje transportowe tłumaczą od kilku do 40% zmienności tych wskaźników. Zwróciliśmy jednak uwagę, że nie udało się znacząco przełamać spadków liczby użytkowników transportu publicznego oraz niekorzystnego podziału międzygałęziowego, a pomimo wielu korzystnych zmian poziom bezpieczeństwa transportu w Polsce nadal jest bardzo niski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Analizy dotyczące funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej jako części korytarza bazowego TEN-T zostały przez nas przygotowane na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, uczestniczącego w projekcie TENTacle realizowanym w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Analizy wykazały, że udrożnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej może znacząco uatrakcyjnić ofertę przewozową korytarza Bałtyk-Adriatyk, zwiększając dostępność portów morskich od strony lądu. Inwestycje infrastrukturalne powinny jednak zostać poprzedzone dokładnymi analizami popytu w oparciu o model przepływów towarów w sieci transportowej. Kluczowym czynnikiem sukcesu rozumianego jako maksymalizacja oddziaływania społeczno-gospodarczego jest wdrożenie koncepcji uczynienia z terenów nadodrzańskich atrakcyjnej lokalizacji działalności przemysłowo-logistycznej.

Celem projektu było przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi ruchu kolejowego. Wypracowany w ramach projektu dokument, ma stanowić podstawę do stworzenia średniookresowej polityki miast i gmin z obu stron granicy w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługi przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. Projekt realizowaliśmy we współpracy z dr Bartoszem Mazurem.
Informacje medialne:
strona internetowa Jastrzębia-Zdroju
Radio 90
portal Jastrzębie Online

 

Przedmiotem Raportu była analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków finansowych w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) w zakresie komponentów Transport, Energia oraz Telekomunikacja. Głównym celem była diagnoza przyczyn negatywnych trendów, dotyczących udziału polskich partnerów w CEF oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych.

Celem projektu była ocena ex ante wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poprzez przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości i zasadności zastosowania w ramach V osi priorytetowej POIiŚ instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, poręczeniowym, kapitałowym lub quasi-kapitałowym bądź pomocy zwrotnej. W ramach badania dokonano analizy rynku obejmującej określenie celów i obszarów interwencji oraz zdefiniowanie wstępnego kształtu wsparcia.

Plan działania przygotowano w oparciu o potrzeby i priorytety najważniejszych podmiotów biorących udział w procesie transportowym w obszarze położonym pomiędzy regionami Skanii, Blekinge i Pomorza Zachodniego, zdefiniowane w dwóch raportach regionalnych przygotowanych na zlecenie zarządu Regionu Skanii  i Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego  w ramach projektu TENTacle.  Służy on zachęceniu zainteresowanych podmiotów do rozwijania inteligentnej i bardziej ekologicznej sieci logistycznej między Skandynawią, Polską i innymi częściami Europy Środkowej. Plan obejmuje także działania wykraczające poza połączenia stanowiące sieć TEN-T – rozszerzenie o Bałtyk (połączenie morskie Skania – Zachodnie Pomorze) oraz Odrzańską Drogę Wodną, przebiegającą wzdłuż odcinka korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Głównym celem badania było zidentyfikowanie mechanizmów działania interwencji w transport w ramach NSRO 2007-2013, które wywołały największy efekt oddziaływania na sferę społeczno-gospodarczą. Zastosowanie modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem metody SPSM oraz analiza wybranych studiów przypadków pozwoliły na dostarczenie szczegółowych wniosków dotyczących wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy w skali powiatów.

Głównym celem badania było uzyskanie wniosków opisujących sposób, w jaki wsparcie POIiŚ przyczynia się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Badanie miało charakter eksploracyjnego badania efektów POIiŚ (uzyskanych w perspektywie 2007-2013 i spodziewanych w perspektywie 2014-2020).

Celem badania pilotażowego było wypracowanie podejścia badawczego i narzędzi do oceny wpływu interwencji w ramach VI OP POiIŚ 2014-2020 „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”, skierowanej do obszarów funkcjonalnych 13 miast wojewódzkich (z wyjątkiem Polski Wschodniej). 

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie miało na celu również ocenę efektów oraz sposobu wdrażania instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne podmioty zaangażowane w jego realizację.

Celem projektu było opracowanie koncepcji polityki informacyjno-promocyjnej, która  w sposób zintegrowany będzie zachęcała do zmiany zachowań z zakresu zrównoważonej mobilności, w szczególności w odniesieniu do  inwestycji realizowanych w ramach ZIT oraz budowała świadomość istnienia Metropolii Szczecińskiej (Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).

Celem opracowania była analiza możliwości realizacji transgranicznego połączenia komunikacyjnego pełniącego funkcję atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W opracowaniu uwzględniono aspekty historyczne, przestrzenne, techniczne, rozwoju turystyki, marketingowe i prawne wariantywnego modelu. Projekt realizowany w konsorcjum z firmą Kreatus.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach podsumowania dwóch lat od przyjęcia przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z  perspektywą do 2030 r.). Jej celem była analiza zmian wynikających z realizacji SOR w odniesieniu do trzech obszarów wpływających na osiągnięcie założonych celów, tj. obszarów: transport, energia, środowisko, w tym ustalenie pierwszych efektów realizacji strategii oraz identyfikacja dobrych praktyk.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego jako wkład do koncepcji działań strategicznych w kierunku zwiększenia udziału niskoemisyjnej mobilności w obszarze funkcjonalnym portu lotniczego Warszawa/Modlin w ramach realizacji projektu LAirA. Jej celem było przedstawienie propozycji, które mają przyczynić się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko transportu lądowego, na który składają się dojazdy do i z lotniska Warszawa/Modlin. Zakres podmiotowy ekspertyzy obejmował zarówno ruch generowany przez pasażerów lotniska, jak i przez pracowników spółek działających na jego obszarze. Zakres przestrzenny odnosić należy w szczególności do obszaru funkcjonalnego lotniska, na który składają się gminy Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym oraz do powiązania lotniska z Warszawą. Zakres przedmiotowy analizy to cztery z siedmiu obszarów tematycznych projektu LAirA: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, inteligentne systemy transportowe oraz narzędzia IT ułatwiające mobilność, publiczny transport drogowy.

We współpracy z Bankiem Światowym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego zaprojektowano najbardziej efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego działania mające na celu poprawę dostępu do transportu publicznego na terenach wiejskich na terenie czterech powiatów (drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego oraz kamieńskiego). W ramach tego celu opracowano projekty pilotażowe dla transportu na życzenie (ang. Demand Responsive Transport), które mają za zadanie wyeliminować braki w obecnie dostępnych usługach transportowych. Oprócz tego zebrano wiedzę na temat rozwiązań, które służą poprawie dostępu do transportu publicznego na obszarach wiejskich w celu zwiększenia szansy powodzenia przyszłych projektów w tym zakresie. W ramach tego celu przeprowadzono działania polegające na wymianie wiedzy i doświadczeń z operatorami systemów transportu na życzenie w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Celem badania było wypracowanie metodyki pomiaru wskaźników oraz stworzenie bazy danych wejściowych, wraz z utrwaleniem i uzupełnieniem bazy danych o transporcie z badania pilotażowego, do oceny wpływu działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa ruchu, integracji systemów transportowych w miastach oraz wykorzystania transportu miejskiego.

Celem głównym niniejszego badania było opracowanie kompleksowego podejścia badawczego i narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej na obszarze Polski Wschodniej, w tym wpływu na redukcję barier rozwoju makroregionu oraz przetestowanie założeń metodologicznych m.in. w celu stworzenia bazy danych wejściowych.

Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, a także zdefiniowano kierunki wsparcia po 2021 roku oraz potencjalne bariery.

Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W ramach projektu pomogliśmy gminie miejsko-wiejskiej Końskie uruchomić system transportu publicznego, oparty na unikalnych zasadach współpracy z przewoźnikami prywatnymi, w tym specyfikacji określającej minimalne poziomy obsługi komunikacyjnej miejscowości, lecz nie przesądzającej rozkładów jazdy. Do naszych zadań należało również przygotowanie specyfikacji technicznej na zakup taboru oraz wsparcie w pozyskaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach projektu unijnego Low-Carb pomogliśmy gminom Aglomeracji Krakowskiej dokonać samooceny prowadzonej polityki mobilności. Na projekt składały się webinaria oraz konsultacje zdalne. Przygotowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Projekt był oparty o narzędzie samooceny SUMP – Sump Self-Assesment Tool.

Na zlecenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki przeanalizowaliśmy zasadność pobierania opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową pod względem technicznym, zwyczajowym i ekonomicznym. Wskazaliśmy na konieczność regulacji tego typu opłat, jeśli maja one mieć charakter obligatoryjny.

Od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r. prowadziliśmy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r. prowadziliśmy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Celem projektu była ocena ex ante działów związanych z transportem dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku, realizowana w ramach ocen ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+. W ramach badania we współpracy z EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. dokonano oceny nowatorskiego podejścia w zakresie zagadnień transportowych – autorzy strategii zrezygnowali z tradycyjnego wydzielenia transportu jako zagadnienia, na rzecz działów mobilności i integracji z globalnym system transportowym. Czyni to przeprowadzoną ocenę pierwszą tego rodzaju w Polsce.

Celem raportu jest zaprezentowanie kompleksowego, pozytywnego wpływu Programu "Zielona Kolej" na polską gospodarkę, który potwierdza jakość, skuteczność i konieczność proponowanych rozwiązań wypracowanych zgodnie ze standardami United Nations Global Compact oraz całego systemu ONZ.

W ramach Części V raportu (Program "Zielona Kolej" z ekonomicznego punktu widzenia) przeprowadzono analizę porównawczą kosztów i korzyści realizacji przedmiotowych inwestycji, przedstawiono korzyści dla wszystkich interesariuszy Programu (m.in. przewoźników, pasażerów i nadawców ładunków) oraz omówiono argumenty potwierdzające wpływ Programu na pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

Projekt realizowany we współpracy z 
UN Global Compact Network Poland. 

Do pobrania: “Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport”
 

Celem projektu była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu realizacji koncepcji Smart City możliwych do realizacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt realizowany we współpracy z EGO s.c., LB&E oraz szerokim gronem ekspertów z obszaru Smart City z krajów V4.

Prezentacja projektu na XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiv-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/materialy-z-konferencji/

Celem głównym analizy było dostarczenie wiedzy o wpływie wdrażanych projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oraz Instrumentu „Łącząc Europę” na bezpieczeństwo i jakość transportu transgranicznego.

Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone w okresie trwania prac budowlanych zdecydowanej większości z nich. Wykazane w raporcie pozytywne oddziaływanie na poszczególne efekty: skrócenie czasu podróży, poprawę warunków środowiskowych, bezpieczeństwa i płynności ruchu, należy przyjąć jako pozytywny prognostyk na przyszłość. Fakt, że na tak wczesnym etapie projekty dobrze oddziałują na wymienione zagadnienia, pozwala założyć, że po zakończeniu inwestycji całość stworzy spójną i praktyczną sieć infrastruktury, pozytywnie oddziałującą na transport transgraniczny. 

Badanie "Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" realizowane w latach 2019-2021 na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczyło oceny śródokresowej (mid-term) Programu realizowanego w ramach Działania 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” POIiŚ 2014-2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 2269).

Celem przeprowadzenia oceny mid-term Programu Pomocowego była analiza potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków Programu oraz jego zakładanego wpływu na rynek transportu intermodalnego, a także na beneficjentów w Polsce. Ocena ma również służyć jako podstawa do skorygowania przyszłych interwencji państwa w celu zwiększenia skuteczności i wydajności pomocy w zakresie niezbędnym do zagwarantowania, że pozytywne skutki są wystarczające, aby uzasadnić akceptację zakłócenia rynku spowodowanego przez interwencję publiczną.

​Głównym celem badania było dostarczenie wiedzy w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na efektywność, trwałość i skuteczność projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 w ramach VI OP (działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach) oraz V OP (działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

Aby zrealizować cel badania, przeprowadzona została analiza SWOT transportu publicznego w kontekście celów POIiŚ oraz oszacowane zostały efekty wsparcia Programu w krótkim i dłuższym okresie czasowym, biorąc pod uwagę różne scenariusze natężenia restrykcji związanych z COVID-19 i innych pandemii, mogących mieć miejsce w niedalekiej przyszłości.

Uzyskana wiedza przydatna będzie z punktu widzenia programowania nowej perspektywy finansowej, a także oceny ex-post wpływu projektów transportowych POIiŚ 2014-2020. Do realizacji celu badania przeprowadzona została diagnoza wsparcia transportu w ramach działań 5.2 i 6.1 POIiŚ 2014-2020.

Klimatyczny Kwartał to projekt, którego celem była koordynacja działań związanych z urbanistyką, planowaniem przestrzennym i mobilnością (zarówno ruchem pieszym, rowerowym, transportem zbiorowym, jak i samochodowym) dla krakowskich dzielnic - Kazimierza i Grzegórzek. Wyznaczony Kwartał obejmuje cały teren Kazimierza oraz część Grzegórzek ograniczoną ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i Wisłą.
 

W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację obecnej sieci drogowej i analizę organizacji ruchu w Śródmieściu Kołobrzegu. Opracowano również założenia trzech wariantów zmian - minimalnego (do szybkiego wdrożenia), pośredniego (wskazującego priorytety w zakresie przekształcania ulic w strefy zamieszkania – woonerfy – względem stanu obecnego) oraz maksymalnego (zakładającego przebudowę ulic w strefy zamieszkania w formie woonerfów, maksymalizującego stopień udostępnienia obszaru ulic śródmieścia pieszym i rowerzystom, przy zachowaniu ruchu samochodowego na przebudowywanych ulicach).

Celem analizy było określenie poziomu realizacji celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dzięki zrealizowanym lub realizowanym projektom transportowym oraz wartości dodanej wynikającej z ich realizacji dla Polski i Unii Europejskiej.

Potencjalny wpływ projektów transportowych realizowanych w ramach III – VI OP POIiŚ 2014-2020 został przeanalizowany zarówno w układzie bezpośrednim, czyli w odniesieniu do poprawy dostępności transportowej Polski, jak i pośrednim, tj. w odniesieniu do otoczenia społeczno-gospodarczego (np. wpływ na zatrudnienie, edukację, rozwój gospodarczy regionów i środowisko).

Projekt obejmował analizę przedsiębiorstw w Polsce zajmujących się komunikacją niemiejską – lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową. Przeanalizowano ustawy regulujące transport publiczny, struktury właścicielskie przedsiębiorstw, wiek i napęd flot pojazdów oraz przychody z działalności przewozowej. Celem projektu było przedstawienie specyfiki polskiego rynku transportu regionalnego i międzymiastowego.

Założeniem badania była ocena stopnia celów Programu oraz zebranie rekomendacji do jego aktualizacji.

Przeanalizowano i oceniono m.in. dotychczasowe efekty wdrażania interwencji, wpływ GPR na rozwój podobszarów rewitalizacji, spójność wdrażania GPR z pierwotnymi założeniami czy model partnerstw lokalnych Gminy.

Całość prac realizowana była zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i uwzględniała założenia partycypacji społecznej.

Do pobrania: Badanie ewaluacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
 

Firma Wolański była partnerem wydania raportu "ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT - droga do neutralności klimatycznej". 

Celem raportu jest przedstawienie drogi do dekarbonizacji sektora transportowego i rozpowszechnienia niskoemisyjnego transportu. Droga, którą sugerujemy, została opracowana w oparciu o trzy niezbędne do zmiany filary, które można nakreślić następująco: zmniejszenie popytu na transport, zastąpienie środków transportu mniej emisyjnymi oraz – najbardziej złożona – transformacja energetyczna w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. 

Przygotowaliśmy części raportu dotyczące dekarbonizacji i efektywności energetycznej transportu w łańcuchach dostaw, wykorzystania ekologicznych środków transportu oraz ograniczania zapotrzebowania na transport wraz z przykładami.

Raport powstał w wyniku porozumienia ramowego UN Global Compact Network Poland z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w szczególności Celu 7 dotyczącego czystej energii (Affordable and Clean Energy).

Do pobrania: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT - droga do neutralności klimatycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. kraje członkowskie opracowują własne profile krajowe stanowiące podzbiór normy NeTEx (Network Timetable Exchange). 

Celem projektu było opracowanie minimalnego krajowego profilu standardu NeTEx i przeprowadzenie konsultacji dotyczących profilu z podmiotami sektora transportowego.

Celem opracowania było przedstawienie wytycznych projektowych oraz wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego (stref Tempo 30 lub stref zamieszkania) na drogach klasy D, L i wyjątkowo Z. Zadanie podzielono na 3 etapy:

 • Etap 1 - Przegląd dostępnej literatury i przepisów w temacie stref ruchu uspokojonego i zarządzania prędkością.

 • Etap 2 - Opracowanie katalogu dobrych praktyk - przygotowano wytyczne wprowadzania stref ruchu uspokojonego w Warszawie oraz zestaw typowych rozwiązań do stosowania.

 • Etap 3 - Mapa GIS docelowego wdrożenia stref ruchu uspokojonego w Warszawie wraz z opisem technicznym do mapy.

W latach 2021-2022 pełniliśmy rolę eksperta technicznego wspierającego Miasto Gdynię i organizację obserwującą (Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej - MZKZG) w ramach projektu unijnego SMACKER - Enlarged Transfer Programme (ETP).

W ramach zadań eksperckich opracowano wstępną koncepcję DRT (ang. Demand Responsive Transport - Transport na życzenie) w gminie Szemud wraz z określeniem założeń: dostępności czasowej usługi, lokalizacji przystanków, punktów przesiadkowych, sposobu zamawiania i finansowania.

Celem opracowania było wskazanie ram i działań zmierzających do wdrożenia koncepcji realizacji pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych pomiędzy województwem lubuskim a krajem związkowym Brandenburgia, w tym analiza wybranych korytarzy transportowych, określenie potrzeb inwestycyjnych, potrzeb społecznych oraz oszacowanie kosztów operacyjnych funkcjonowania dla proponowanej siatki połączeń. W ramach prac przeanalizowano pięć korytarzy transportowych, tj.:

 • Korytarz nr 1:
  Berlin Ostkreuz – Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż (linia nr 203);

 • Korytarz nr 2:
  Berlin Hbf. – Frankfurt Oder – Rzepin – Zielona Góra Gł. (linia nr 3, 273);

 • Korytarz nr 3:
  Cottbus Hbf. – Gubin – Czerwieńsk – Zielona Góra Gł. (linia nr 358, 273);

 • Korytarz nr 4:
  Zielona Góra Gł. – Zbąszynek – Gorzów Wlkp. (linia nr 358, 367);

 • Korytarz nr 5:
  Cottbus Hbf. – Tuplice – Żary – Żagań (linia nr 14).

Celem badania była ocena funkcjonowania związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” dla aglomeracji śląskiej z uwzględnieniem kontekstu realizacji polityki spójności. Cel realizowany był przez dwa cele szczegółowe:

 • ocena funkcjonowania związku metropolitalnego w zakresie realizacji zadań statutowych GZM;

 • ocena funkcjonowania związku metropolitalnego w kontekście aplikowania i wdrażania funduszy polityki spójności.

Głównym celem niniejszego badania była analiza i ocena wsparcia OSI w latach 2014-2020 oraz planowanego wsparcia na ich rzecz w latach 2021-2027 w Polsce.

Cele szczegółowe obejmowały:

 • analizę i ocenę efektów wsparcia OSI w latach 2014-2020 (z uwzględnieniem okresu n+3) z podziałem na poszczególne lata;

 • analizę i ocenę ex-ante projektowanego wsparcia OSI na lata 2021-2027;

 • przygotowanie rekomendacji dotyczących uwzględnienia OSI w dokumentach strategicznych i programowych na perspektywę 2021-2027 oraz po 2027 roku;

 • wypracowanie rekomendacji dla badań oceniających efekty wsparcia OSI, wspierających realizację badań OSI w przyszłości.

Od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r. prowadziliśmy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Badanie miało na celu kompleksową ocenę efektu interwencji RPO WP 2014-2020 na sytuację transportową województwa pomorskiego. Z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych dokonano oceny wpływu projektów RPO WP 2014-2020 na wzmocnienie transportu zbiorowego i mobilności aktywnej, wzrost znaczenia transportu kolejowego oraz poprawę dostępności drogowej województwa. Analizie poddano również bariery i czynniki sprzyjające realizacji interwencji, ich spójność z koncepcją rozwoju transportu w województwie czy wykorzystanie instrumentów terytorialnych i działań edukacyjnych oraz spełnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektem ewaluacji były rekomendacje wdrożeniowe służące skuteczniejszej realizacji kolejnej perspektywy finansowej funduszy unijnych.

Celem badania była ocena wpływu projektów transportowych w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu (rozumianą jako dostępność przez poprawę połączeń komunikacyjnych województwa), a także na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizom poddane zostały projekty dotyczące infrastruktury drogowej, kolejowej, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz terminali przeładunkowych. Ocenione zostały podjęte działania, także w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektem prac były rekomendacje wdrożeniowe skierowane zarówno do decydentów na poziomie centralnym (Ministerstwo Infrastruktury), jak i lokalnym (samorząd województwa). 

Film podsumowujący badanie

1

Celem badania było określenie wpływu działań realizowanych w ramach osi priorytetowej 5 i 13 RPO WK-P 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. W ramach badania ewaluacyjnego starano się poszerzyć wiedzę w trzech obszarach badawczych:

 • ocena użyteczności i skuteczności wsparcia realizowanego w osi 5. i osi 13. RPO WK-P 2014-2020,

 • oddziaływanie projektów z obszaru infrastruktury drogowej i kolejowej na dostępność komunikacyjną w regionie,

 • identyfikacja dobrych praktyk projektów z obszaru dostępności komunikacyjnej drogowej i kolejowej realizowanych z regionalnych i krajowych środków unijnych wraz ze wskazaniem kluczowych wyzwań w tym obszarze w perspektywie 2021-2027.

W wyniku prac sformułowano 9 rekomendacji dotyczących m.in. rozwoju transportu autobusowego, ukierunkowania działań na poprawę bezpieczeństwa czy zwiększenia dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem badania była ocena wpływu funduszy europejskich perspektywy 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej oraz identyfikacja efektów interwencji ze środków UE. Przedmiotem badania były procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w makroregionie Polski Wschodniej obejmującym obszar województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz efekty, jakie pojawiły się na obszarze makroregionu dzięki zainwestowanym funduszom europejskim.

Badanie pokazało, że fundusze europejskie miały pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W szczególności w analizowanym okresie czasowym 2014-2020 odnotowano poprawę sytuacji na rynku pracy.
 

Badanie miało na celu ocenę efektów działań z zakresu wsparcia polskiego transportu miejskiego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w osiąganiu celów związanych z mobilnością miejską. Analizy obejmowały ocenę wpływu polityki spójności na:

 • zwyczaje komunikacyjne mieszkańców miast (liczbę pasażerów i modal split),

 • efekty środowiskowe (redukcję zanieczyszczenia powietrza czy zapotrzebowania na nieekologiczne paliwa),

 • poprawę spójności systemów transportowych (integracji transportu miejskiego), - poprawę płynności ruchu w miastach (czasów przejazdu)

 • mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Podstawowym celem VI osi POIiŚ 2014-2020 było osiągnięcie 25% wzrostu liczby przewiezionych pasażerów w obszarach miejskich w przeliczeniu na mieszkańca. W wyniku badania określono zmianę wartości wskaźnika liczby przewiezionych pasażerów w latach 2016 (rok wejściowy interwencji) - 2022 (ostatni zakończony rok przed badaniem) na -13%, więc podstawowy cel interwencji nie został osiągnięty.

Celem głównym badania było określenie wpływu VI osi POIiŚ 2014-2020 na 4 parametry:

1) Poprawa płynności ruchu – w momencie realizacji badania nadal realizowane były w miastach projekty POIiŚ (do końca 2023 r.). W miastach zaobserwowano jednak globalne wydłużenie czasów podróży zarówno samochodem, jak i transportem publicznym.
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu – wiele czynników przyczyniło się do znacznej poprawy wskaźników BRD (zmiana przepisów, przebudowa infrastruktury drogowej, uspakajanie ruchu, doświetlanie przejść dla pieszych), a wśród nich znajdowała się interwencja POIiŚ.
3) Poprawa integracji transportu miejskiego – budowane lub przebudowywane węzły przesiadkowe były nieoptymalnie zaplanowane od strony funkcjonalnej, co powinno być priorytetem przy ich realizacji. Mimo to w efekcie realizacji projektów POIiŚ ich ocena ulegała znacznej poprawie, nadal nie uzyskiwano jednak ocen maksymalnych.
4) Poprawa wykorzystania transportu miejskiego – kluczowy jest problem dalszego finansowania komunikacji miejskiej, z czym wiążę się zwiększanie efektywności jej funkcjonowania. Należy poszukiwać rozwiązań, które mogą obniżyć koszt przejechania wozokilometra przez pojazdy komunikacji miejskiej.

Celem głównym badania ex-post było określenie wpływu działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na:

 • konkurencyjność kolei;

 • rozwój transportu intermodalnego;

 • bezpieczeństwo ruchu kolejowego;

 • środowisko;

 • spójność międzyterytorialną oraz rozwój gospodarczy i społeczny kraju.


Na bazie przeprowadzonych analiz wypracowano następujące 5 rekomendacji operacyjnych:

 • kontynuacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę liniową, infrastrukturę dla bezpieczeństwa oraz infrastrukturę dostępową do portów morskich;

 • wsparcie kompleksowych działań (inwestycyjnych i komplementarnych) dla transportu kolejowego w aglomeracjach;

 • wsparcie inwestycji skierowanych na potrzeby kolejowego transportu towarowego;

 • wsparcie inwestycji w tabor kolejowy o napędzie wodorowym wyłącznie poprzedzone szczegółową analizą kosztów i korzyści;

 • wsparcie kampanii promocyjnych budujących pozytywny wizerunek kolei.


Wypracowano także 3 rekomendacje w ujęciu strategicznym zakładających:

 • zmianę postrzegania inwestycji kolejowych jako działań odtworzeniowych i podjęcie działań na rzecz stworzenia struktur zarządzania mobilnością;

 • usprawnienie realizacji inwestycji kolejowych poprzez zmianę formy prawnej i struktury organizacyjnej PKP PLK;

 • przygotowanie studium dla korytarzy transportowych pod kątem zmian wynikających z włączenia Ukrainy i Mołdawii do sieci TEN-T.

Celem głównym badania ewaluacyjnego była ocena wpływu interwencji w obszarze transportu w Osi Priorytetowej VIII RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do założonych celów. Badanie oceniło skuteczność, użyteczność, efektywność i trwałość wsparcia, wskazało czynniki sprzyjające realizacji celów oraz bariery utrudniające osiąganie zamierzonych efektów, a także określiło dobre praktyki i rekomenduje działania mające na celu rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie regionalnym i lokalnym w perspektywie finansowej 2021-2027.

Broszura informacyjna

Od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r. prowadziliśmy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę efektywności wsparcia udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz sformułowanie rekomendacji mających zastosowanie w planowaniu na okres programowania 2021-2027. Głównym celem badania było zrozumienie wpływu programu na kluczowe aspekty, takie jak zwiększenie dostępności transportowej, wzrost wykorzystania transportu publicznego, redukcja niskiej emisji oraz poprawa ogólnej jakości życia mieszkańców regionu. Wykonane zostały analizy desk research, statystyczne i przestrzenne, przeprowadzono wizje lokalne, badania ankietowe oraz wywiady pogłębione, a także warsztaty z interesariuszami.

Istotnym elementem badania było również poznanie mobilności mieszkańców województwa opolskiego. W tym celu zebrano szeroki zakres informacji, w tym poprzez ankiety wypełniane przez mieszkańców, pasażerów kolei oraz użytkowników parkingów przesiadkowych. Dodatkowo dla oceny zmian we wzorcu mobilności od czasu ostatniego badania tego rodzaju, które miało miejsce w 2015 roku, przeprowadzono pomiary napełnienia pojazdów. Dzięki temu możliwe było zrozumienie, jak skuteczne były dotychczasowe działania wprowadzone w zakresie zrównoważonej mobilności i jakie dalsze kroki należy podjąć w przyszłości.
 

Celem zadania było wypracowanie wielokryterialnej prognozy rozwoju zeroemisyjnego, zbiorowego transportu drogowego (autobusy, trolejbusy, tramwaje) w Polsce wraz z rekomendacjami działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych dla administracji publicznej i samorządowej, które zostały dostosowane do krajowych warunków ekonomiczno-społecznych. Oprócz prognozy zbudowano bazę danych o transporcie zeroemisyjnym oraz opracowano model ekonomiczno-finansowy, który pozwala określić okoliczności, w których autobusy elektryczne są bardziej opłacalne niż pojazdy spalinowe.

Zadanie zrealizowano dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Rekrutacja

Zespół

dr hab. Michał Wolański
Paulina Kozłowska
Denis Wawreczko
Mirosław Czerliński
Dominik Makurat
Karolina Orcholska
Michał Babicki
Beata Paczek
Julia Widłak
Marcin Pinkosz
Wiktor Kijania