Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wiedza i pasja

Robimy to, na czym się znamy i co lubimy. 
Wspieramy politykę transportową
i infrastrukturalną 
państwa i samorządów.
Zobacz więcej image/svg+xml

Portfolio

Na jesieni 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowaliśmy raport dotyczący barier efektywności realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Zwróciliśmy uwagę na zbyt późne rozpoczynanie procesu planowania inwestycji powodujące pośpiech w kolejnych jej fazach, zbyt mały nacisk na jakość dokumentacji projektowej oraz brak kompetencji do do odpowiedniego zlecania i odbiorów prac  po stronie niektórych inwestorów – to właśnie są praprzyczyny problemów, które ostatecznie opóźniają realizację procesów inwestycyjnych. Negatywnie oceniliśmy stosowane wówczas rozwiązania – nadmierne przerzucanie ryzyka na wykonawców i podwykonawców inwestycji oraz model „zaprojektuj i zbuduj”, który w przypadku bardziej złożonych inwestycji liniowych tworzy kolejne ryzyka. Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa raport jest „najpełniejszą diagnozą niedoborów obecnie funkcjonującego systemu”.
Analiza jest dostępna na stronach PZPB.

Latem 2016 r. na zlecenie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej przygotowaliśmy kompleksowy raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce bazujący na analizie danych IGKM oraz własnych badaniach ankietowych. Raport uwidocznił dużą różnicę pomiędzy kondycją komunikacji miejskiej w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, gdzie rola transportu publicznego rośnie, i mniejszych, w których sukcesem może być minimalizacja regresu. Obok czynników zewnętrznych ważną przyczyną tego zróżnicowania mogą być wysokie ceny biletów okresowych oraz intensywna polityka prosamochodowa. Dokument wskazuje również, że pomimo zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji wartych ponad 25 miliardów średnia wieku taboru komunikacji miejskiej w skali całego kraju nie zmieniła się znacznie. W ramach przygotowania raportu współpracował z nami dr Bartosz Mazur.
Raport można nabyć w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Jesienią 2016 r. przygotowaliśmy dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kompleksowy raport dotyczący diagnozy stanu polskiego transportu będący punktem wyjścia do aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu. Zwróciliśmy uwagę na konieczność międzygałęziowej koordynacji rozwoju transportu z rozwojem gospodarczym oraz zbudowania odpowiedniego centrum kompetencyjnego w tym zakresie, a także na dużą rolę budowy atrakcyjnej oferty publicznego transportu zbiorowego i zasadność udostępnienia samorządom większego spektrum narzędzi z zakresu niskoemisyjnej polityki transportowej. Pokazaliśmy też narastający problem wąskich gardeł na sieci autostrad, rosnące koszty utrzymania nowoczesnej infrastruktury i wyzwania związane z kosztami wdrażania elektromobilności. W ramach przygotowania ekspertyzy współpracował z nami dr Andrzej Soczówka z Uniwersytetu Śląskiego.

Latem 2016 r. we współpracy z firmą Deloitte przygotowaliśmy na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot analizę dotyczącą możliwości powołania związku metropolitalnego. Zaproponowaliśmy m.in. oparty o doświadczenia niemieckie system finansowania związku polegający na autonomii poszczególnych partnerów w sferze wykonawczej oraz indywidualnym ich rozrachunku w zależności od celów strategicznych zamiast wprowadzania stałej składki. Wskazaliśmy również na ułomności stanu prawnego dotyczące niejasnej definicji komunikacji metropolitalnej oraz ich potencjalnych skutków. W ramach przygotowania ekspertyzy współpracował z nami mec. Piotr Mikiel.
Raport jest dostępny na stronach OMG-G-S.

Wiosną 2016 r. na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przygotowaliśmy w rekordowo krótkim czasie jednego miesiąca Plan zrównoważonej mobilności dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument zwraca uwagę na konieczność koordynacji rozwoju przestrzennego w skali aglomeracji jako wymóg zrównoważonego rozwoju mobilności. Kluczowe są przy tym kwestie stymulowania bliskości miejsc pracy względem miejsc zamieszkania (lokalne centra i rozwój terenów dobrze skomunikowanych) oraz rozwój intensywnej zabudowy wielorodzinnej w miejscach o dobrej dostępności do systemu transportu zbiorowego (np. wzdłuż linii kolejowych). Dokument zwraca dużą uwagę także na kwestię logistyki – zarówno stymulowania jej rozwoju, jak i redukcji negatywnego oddziaływania.
Plan jest dostępny na stronach Urzędu m. st. Warszawy

W ramach badania przeprowadziliśmy ocenę wpływu WPIK na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce. Opracowaliśmy rekomendacje dla usprawnienia procesu inwestycyjnego na kolei w kolejnych latach, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym na lata 2014-2023, a także planowania i przygotowania inwestycji dla kolejnych okresów programowania.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotowaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu polityki spójności na rozwój transportu w latach 2007-2013, poszerzone o wybrane analizy w zakresie wpływu inwestycji transportowych na rozwój gospodarczy. W oparciu o zastosowaną metodę modelowania ekonometrycznego można stwierdzić, że inwestycje transportowe w ramach NSRO 2007-2013 charakteryzowały się bardzo dobrym przełożeniem na rozwój gospodarczy. Na terenach największych miast i aglomeracji inwestycje transportowe odpowiadają nawet za do 30-45% zróżnicowania wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Na terenach wiejskich (zwłaszcza Polski Wschodniej i Zachodniej) inwestycje transportowe tłumaczą od kilku do 40% zmienności tych wskaźników. Zwróciliśmy jednak uwagę, że nie udało się znacząco przełamać spadków liczby użytkowników transportu publicznego oraz niekorzystnego podziału międzygałęziowego, a pomimo wielu korzystnych zmian poziom bezpieczeństwa transportu w Polsce nadal jest bardzo niski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Analizy dotyczące funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej jako części korytarza bazowego TEN-T zostały przez nas przygotowane na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, uczestniczącego w projekcie TENTacle realizowanym w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Analizy wykazały, że udrożnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej może znacząco uatrakcyjnić ofertę przewozową korytarza Bałtyk-Adriatyk, zwiększając dostępność portów morskich od strony lądu. Inwestycje infrastrukturalne powinny jednak zostać poprzedzone dokładnymi analizami popytu w oparciu o model przepływów towarów w sieci transportowej. Kluczowym czynnikiem sukcesu rozumianego jako maksymalizacja oddziaływania społeczno-gospodarczego jest wdrożenie koncepcji uczynienia z terenów nadodrzańskich atrakcyjnej lokalizacji działalności przemysłowo-logistycznej.

Celem projektu było przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi ruchu kolejowego. Wypracowany w ramach projektu dokument, ma stanowić podstawę do stworzenia średniookresowej polityki miast i gmin z obu stron granicy w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługi przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. Projekt realizowaliśmy we współpracy z dr Bartoszem Mazurem.
Informacje medialne:
strona internetowa Jastrzębia-Zdroju
Radio 90
portal Jastrzębie Online

 

Przedmiotem Raportu była analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków finansowych w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) w zakresie komponentów Transport, Energia oraz Telekomunikacja. Głównym celem była diagnoza przyczyn negatywnych trendów, dotyczących udziału polskich partnerów w CEF oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych.

W 2015 r. na zlecenie Banku Światowego przygotowaliśmy kompleksowy opis sieci komunikacyjnej w Europie i Azji Centralnej z uwzględnieniem m.in. cen usług logistycznych oraz cen i częstotliwości kursowania środków transportu publicznego. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci cyfrowej i posłużyły analizom zależności między powiązaniami komunikacyjnymi i gospodarczymi. W ramach projektu współpracował z nami dr Andrzej Soczówka.

W lecie 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowaliśmy kompleksowy program inwestycyjny dla miast subregionalnych wraz z diagnozą, wytycznymi kwalifikowalności wydatków, kryteriami konkursowymi oraz systemem ewaluacji i pomocy technicznej. Opierał się on nie tylko na prostych inwestycjach w komunikację miejską, ale także na inwestycjach komplementarnych. Ze względu na zagrożenia wykazane w diagnozie program promował podmioty, które gwarantowały wysoki poziom utrzymania efektów projektu – np. poprzez niskie ceny biletów oraz wysoki poziom pracy eksploatacyjnej transportu publicznego. Zapewniono również wsparcie dla beneficjentów w postaci bogatego programu szkoleniowego opartego na wiedzy akademickiej oraz na wymianie doświadczeń samorządowców.

W zimie 2015 r. wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich przygotowaliśmy podręcznik organizacji transportu publicznego i szkolnego na obszarach niezurbanizowanych. Przewodnik krok po kroku opisuje działania, jakie jednostka samorządu musi wykonać, aby zakontraktować usługi przewozowe z przewoźnikiem oraz uzyskiwać maksymalne możliwe dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach projektu współpracowali z nami Marcin Gromadzki i mec. Piotr Mikiel.

Celem projektu była ocena ex ante wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poprzez przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości i zasadności zastosowania w ramach V osi priorytetowej POIiŚ instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, poręczeniowym, kapitałowym lub quasi-kapitałowym bądź pomocy zwrotnej. W ramach badania dokonano analizy rynku obejmującej określenie celów i obszarów interwencji oraz zdefiniowanie wstępnego kształtu wsparcia.

Plan działania przygotowano w oparciu o potrzeby i priorytety najważniejszych podmiotów biorących udział w procesie transportowym w obszarze położonym pomiędzy regionami Skanii, Blekinge i Pomorza Zachodniego, zdefiniowane w dwóch raportach regionalnych przygotowanych na zlecenie zarządu Regionu Skanii  i Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego  w ramach projektu TENTacle.  Służy on zachęceniu zainteresowanych podmiotów do rozwijania inteligentnej i bardziej ekologicznej sieci logistycznej między Skandynawią, Polską i innymi częściami Europy Środkowej. Plan obejmuje także działania wykraczające poza połączenia stanowiące sieć TEN-T – rozszerzenie o Bałtyk (połączenie morskie Skania – Zachodnie Pomorze) oraz Odrzańską Drogę Wodną, przebiegającą wzdłuż odcinka korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Głównym celem badania było zidentyfikowanie mechanizmów działania interwencji w transport w ramach NSRO 2007-2013, które wywołały największy efekt oddziaływania na sferę społeczno-gospodarczą. Zastosowanie modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem metody SPSM oraz analiza wybranych studiów przypadków pozwoliły na dostarczenie szczegółowych wniosków dotyczących wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy w skali powiatów.

Głównym celem badania było uzyskanie wniosków opisujących sposób, w jaki wsparcie POIiŚ przyczynia się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Badanie miało charakter eksploracyjnego badania efektów POIiŚ (uzyskanych w perspektywie 2007-2013 i spodziewanych w perspektywie 2014-2020).

Celem badania pilotażowego było wypracowanie podejścia badawczego i narzędzi do oceny wpływu interwencji w ramach VI OP POiIŚ 2014-2020 „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”, skierowanej do obszarów funkcjonalnych 13 miast wojewódzkich (z wyjątkiem Polski Wschodniej). 

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie miało na celu również ocenę efektów oraz sposobu wdrażania instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne podmioty zaangażowane w jego realizację.

Celem projektu było opracowanie koncepcji polityki informacyjno-promocyjnej, która  w sposób zintegrowany będzie zachęcała do zmiany zachowań z zakresu zrównoważonej mobilności, w szczególności w odniesieniu do  inwestycji realizowanych w ramach ZIT oraz budowała świadomość istnienia Metropolii Szczecińskiej (Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).

Celem opracowania była analiza możliwości realizacji transgranicznego połączenia komunikacyjnego pełniącego funkcję atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W opracowaniu uwzględniono aspekty historyczne, przestrzenne, techniczne, rozwoju turystyki, marketingowe i prawne wariantywnego modelu. Projekt realizowany w konsorcjum z firmą Kreatus.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach podsumowania dwóch lat od przyjęcia przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z  perspektywą do 2030 r.). Jej celem była analiza zmian wynikających z realizacji SOR w odniesieniu do trzech obszarów wpływających na osiągnięcie założonych celów, tj. obszarów: transport, energia, środowisko, w tym ustalenie pierwszych efektów realizacji strategii oraz identyfikacja dobrych praktyk.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego jako wkład do koncepcji działań strategicznych w kierunku zwiększenia udziału niskoemisyjnej mobilności w obszarze funkcjonalnym portu lotniczego Warszawa/Modlin w ramach realizacji projektu LAirA. Jej celem było przedstawienie propozycji, które mają przyczynić się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko transportu lądowego, na który składają się dojazdy do i z lotniska Warszawa/Modlin. Zakres podmiotowy ekspertyzy obejmował zarówno ruch generowany przez pasażerów lotniska, jak i przez pracowników spółek działających na jego obszarze. Zakres przestrzenny odnosić należy w szczególności do obszaru funkcjonalnego lotniska, na który składają się gminy Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym oraz do powiązania lotniska z Warszawą. Zakres przedmiotowy analizy to cztery z siedmiu obszarów tematycznych projektu LAirA: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, inteligentne systemy transportowe oraz narzędzia IT ułatwiające mobilność, publiczny transport drogowy.

We współpracy z Bankiem Światowym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego zaprojektowano najbardziej efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego działania mające na celu poprawę dostępu do transportu publicznego na terenach wiejskich na terenie czterech powiatów (drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego oraz kamieńskiego). W ramach tego celu opracowano projekty pilotażowe dla transportu na życzenie (ang. Demand Responsive Transport), które mają za zadanie wyeliminować braki w obecnie dostępnych usługach transportowych. Oprócz tego zebrano wiedzę na temat rozwiązań, które służą poprawie dostępu do transportu publicznego na obszarach wiejskich w celu zwiększenia szansy powodzenia przyszłych projektów w tym zakresie. W ramach tego celu przeprowadzono działania polegające na wymianie wiedzy i doświadczeń z operatorami systemów transportu na życzenie w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Celem badania było wypracowanie metodyki pomiaru wskaźników oraz stworzenie bazy danych wejściowych, wraz z utrwaleniem i uzupełnieniem bazy danych o transporcie z badania pilotażowego, do oceny wpływu działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa ruchu, integracji systemów transportowych w miastach oraz wykorzystania transportu miejskiego.

Celem głównym niniejszego badania było opracowanie kompleksowego podejścia badawczego i narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej na obszarze Polski Wschodniej, w tym wpływu na redukcję barier rozwoju makroregionu oraz przetestowanie założeń metodologicznych m.in. w celu stworzenia bazy danych wejściowych.

Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, a także zdefiniowano kierunki wsparcia po 2021 roku oraz potencjalne bariery.

Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W ramach projektu pomogliśmy gminie miejsko-wiejskiej Końskie uruchomić system transportu publicznego, oparty na unikalnych zasadach współpracy z przewoźnikami prywatnymi, w tym specyfikacji określającej minimalne poziomy obsługi komunikacyjnej miejscowości, lecz nie przesądzającej rozkładów jazdy. Do naszych zadań należało również przygotowanie specyfikacji technicznej na zakup taboru oraz wsparcie w pozyskaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach projektu unijnego Low-Carb pomogliśmy gminom Aglomeracji Krakowskiej dokonać samooceny prowadzonej polityki mobilności. Na projekt składały się webinaria oraz konsultacje zdalne. Przygotowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Projekt był oparty o narzędzie samooceny SUMP – Sump Self-Assesment Tool.

Na zlecenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki przeanalizowaliśmy zasadność pobierania opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową pod względem technicznym, zwyczajowym i ekonomicznym. Wskazaliśmy na konieczność regulacji tego typu opłat, jeśli maja one mieć charakter obligatoryjny.

Od lutego 2020 r. prowadzimy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Od lutego 2020 r. prowadzimy na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt pilotażowego wsparcia przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie wspieranych partnerstw samorządów przez cały proces przygotowania SUMP w formule „inżyniera kontraktu”. Nasze działania to zarówno praca indywidualna z odbiorcami, jak i ogólnodostępne konferencje, webinaria i materiały. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Rządem RP, Jaspers i Komisją Europejską. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: plany.mobilnosci.pl.

Celem projektu była ocena ex ante działów związanych z transportem dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku, realizowana w ramach ocen ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+. W ramach badania we współpracy z EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. dokonano oceny nowatorskiego podejścia w zakresie zagadnień transportowych – autorzy strategii zrezygnowali z tradycyjnego wydzielenia transportu jako zagadnienia, na rzecz działów mobilności i integracji z globalnym system transportowym. Czyni to przeprowadzoną ocenę pierwszą tego rodzaju w Polsce.

Celem raportu jest zaprezentowanie kompleksowego, pozytywnego wpływu Programu "Zielona Kolej" na polską gospodarkę, który potwierdza jakość, skuteczność i konieczność proponowanych rozwiązań wypracowanych zgodnie ze standardami United Nations Global Compact oraz całego systemu ONZ.

W ramach Części V raportu (Program "Zielona Kolej" z ekonomicznego punktu widzenia) przeprowadzono analizę porównawczą kosztów i korzyści realizacji przedmiotowych inwestycji, przedstawiono korzyści dla wszystkich interesariuszy Programu (m.in. przewoźników, pasażerów i nadawców ładunków) oraz omówiono argumenty potwierdzające wpływ Programu na pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

Projekt realizowany we współpracy z 
UN Global Compact Network Poland. 

Do pobrania: “Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport”
 

Celem projektu była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu realizacji koncepcji Smart City możliwych do realizacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt realizowany we współpracy z EGO s.c., LB&E oraz szerokim gronem ekspertów z obszaru Smart City z krajów V4.

Prezentacja projektu na XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiv-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/materialy-z-konferencji/

Celem głównym analizy było dostarczenie wiedzy o wpływie wdrażanych projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oraz Instrumentu „Łącząc Europę” na bezpieczeństwo i jakość transportu transgranicznego.

Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone w okresie trwania prac budowlanych zdecydowanej większości z nich. Wykazane w raporcie pozytywne oddziaływanie na poszczególne efekty: skrócenie czasu podróży, poprawę warunków środowiskowych, bezpieczeństwa i płynności ruchu, należy przyjąć jako pozytywny prognostyk na przyszłość. Fakt, że na tak wczesnym etapie projekty dobrze oddziałują na wymienione zagadnienia, pozwala założyć, że po zakończeniu inwestycji całość stworzy spójną i praktyczną sieć infrastruktury, pozytywnie oddziałującą na transport transgraniczny. 

Badanie "Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" realizowane w latach 2019-2021 na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczyło oceny śródokresowej (mid-term) Programu realizowanego w ramach Działania 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” POIiŚ 2014-2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 2269).

Celem przeprowadzenia oceny mid-term Programu Pomocowego była analiza potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków Programu oraz jego zakładanego wpływu na rynek transportu intermodalnego, a także na beneficjentów w Polsce. Ocena ma również służyć jako podstawa do skorygowania przyszłych interwencji państwa w celu zwiększenia skuteczności i wydajności pomocy w zakresie niezbędnym do zagwarantowania, że pozytywne skutki są wystarczające, aby uzasadnić akceptację zakłócenia rynku spowodowanego przez interwencję publiczną.

Rekrutacja

W celu realizacji kolejnych projektów poszukujemy:

Kierowniczki / kierownika projektów

Zespół

dr Michał Wolański
Paulina Kozłowska
Denis Wawreczko
Mirosław Czerliński
Jakub Kaczorowski